~ Пациентите, лекувани с АМТ-130, продължават да показват доказателства за запазена неврологична функция с потенциални клинични ползи в зависимост от дозата в сравнение с естествената история, съответстваща на критериите за включване. на заболяването ~

~ Средната стойност на CSF NfL продължава да показва благоприятни тенденции, като пациентите с ниски дози са под изходното ниво на 30 месеца, а пациентите с високи дози са близо до изходното ниво на 18 месеца.

~ АМТ-130 продължава да се понася добре и при двете дози ~

~ Данните подкрепят продължаването на клиничното разработване на АМТ-130 и продължаването на регулаторните взаимодействия за обсъждане на потенциални стратегии за продължаващо разработване ~

~ Конферентен разговор за инвеститорите и уеб излъчване днес в 8:30 ч. българско време ~

Лексингтън, Масачузетс, и АМСТЕРДАМ, 19 декември 2023 г. (GLOBE NEWSWIRE) - uniQure N.V. (NASDAQ: QURE), водеща компания за генна терапия, която разработва трансформиращи терапии за пациенти с тежки медицински нужди, обяви днес актуализирани междинни данни, включващи до 30 месеца проследяване на 39 пациенти, включени в текущите американски и европейски клинични изпитвания фаза I/II на AMT-130 за лечение на болестта на Хънтингтън.

"Тенденциите в клиничната оценка на текущите проучвания на AMT-130 изглеждат много обещаващи и продължават да показват стабилност на заболяването при пациенти с болестта на Хънтингтън, лекувани с тази еднократно прилагана генна терапия, някои от които са наблюдавани повече от две години", заяви Уалид Аби-Сааб, д-р, главен медицински директор на uniQure. "Наблюдаваме благоприятни тенденции в оценката на двигателните умения, функционалната независимост и комплексните оценки в сравнение с несъответстваща на критериите кохорта от естествената история."  

"Също така сме доволни, че наблюдаваме по-нататъшно намаляване на нивата на NfL, което е показател за невронална деградация и прогресия на заболяването, като пациентите с ниски дози са под изходното ниво на 30 месеца от проследяването, а пациентите с високи дози са близо до изходното ниво на 18 месеца", продължава той. "Важно е да се отбележи, че AMT-130 продължава да се понася добре като цяло с управляем профил на безопасност както при ниските, така и при високите дози. Ще продължим да проследяваме тези пациенти и очакваме с нетърпение да започнем регулаторни взаимодействия през следващата година."

"Резултатите от тези изпитвания фаза I/II продължават да бъдат много окуражаващи, тъй като показват положителни тенденции, потенциално зависими от дозата сигнали в множество ключови клинични и функционални показатели, в съчетание с по-нататъшно намаляване на NfL", заявява Едуард Уайлд, доктор по медицина, FRCP, професор по неврология в Института по неврология "Куин Скуеър" към Лондонския университетски колеж (UCL), консултант-невролог в Националната болница по неврология и неврохирургия и асоцииран директор на Центъра за болестта на Хънтингтън към UCL. "Макар да са известни сложностите, свързани с анализа и интерпретацията на други биомаркери при болестта на Хънтингтън, тези данни от NfL са в съответствие с клиничните данни, които предполагат възможна стабилност на заболяването, и подкрепят по-нататъшното развитие на AMT-130. Общността на болните от болестта на Хънтингтън издържа на продължително и предизвикателно чакане за възможности за модифициращо заболяването лечение и ние с ентусиазъм приемаме този потенциално важен напредък за това опустошително заболяване."

Текущи изпитвания на фаза I/II на AMT-130 при болестта на Хънтингтън

В многоцентровото клинично изпитване на AMT-130, фаза I/II, провеждано в САЩ, са включени общо 26 пациенти с ранно проявена болест на Хънтингтън, включително първоначална група от 10 пациенти с ниска доза (6 лекувани, 4 контролни) с продължителност на проследяването до 30 месеца и последваща група от 16 пациенти с висока доза (10 лекувани, 6 контролни) с продължителност на проследяването до 18 месеца. Пациентите са били рандомизирани за лечение с AMT-130 или за имитация на операция (sham). Проучването в САЩ се състои от 12-месечен период на сляпо основно проучване, последван от несляпо дългосрочно проследяване от пет години за лекуваните пациенти. Четирима от шестте контролни пациенти в кохортата с високи дози са преминали на лечение, а останалите двама пациенти не отговарят на критериите за включване в проучването.

В многоцентровото, отворено клинично изпитване на AMT-130 във фаза I/II, провеждано в Европа и Обединеното кралство, са включени общо 13 пациенти със същите критерии за ранна проява на болестта на Хънтингтън като в американското проучване. Шестима пациенти са лекувани с AMT-130 в първоначалната кохорта с ниски дози, а седем пациенти са лекувани в последващата кохорта с високи дози.

Комбинираните данни от САЩ и Европа, представени в това съобщение, подлежат на крайна дата 30 септември 2023 г. и не включват данни за ефикасността и биомаркерите от контролните пациенти, които са преминали на лечение.

Актуализирани междинни данни

Проучвателни данни за ефикасността

Клиничните и функционалните измервания на лекуваните пациенти във всяка дозова кохорта са сравнени с изходните измервания, както и с контролните пациенти (до 12 месеца) и с кохортата с естествена история, несъответстваща на критериите. Естествената кохорта е разработена от uniQure в сътрудничество с Инициативата за излекуване на болестта на Хънтингтън (CHDI), като е използвано изследването на естествената история на TRACK-HD на пациенти с ранна болест на Хънтингтън. Кохортата включва 31 пациенти, които отговарят на критериите за включване в клиничното изпитване на uniQure за общ функционален капацитет, ниво на диагностична класификация и минимален стриатичен обем.

 • Актуализираните клинични данни до 30 месеца за кохортата с ниски дози и 18 месеца за кохортата с високи дози показват постоянни доказателства за потенциална клинична полза в зависимост от дозата в сравнение с естествената история без съвпадащи критерии.
 • При пациентите, получаващи високата доза, неврологичната функция, измерена чрез cUHDRS и всеки от отделните ѝ компоненти, е запазена или подобрена на 18 месеца в сравнение с изходните измервания преди лечението.
 • При пациентите, получаващи ниската доза, неврологичната функция, измерена чрез общата моторна оценка (TMS) и общия функционален капацитет (TFC), е запазена на 30 месеца в сравнение с изходните измервания преди лечението.
 • В сравнение с очаквания темп на влошаване на състоянието на кохортата с естествена история, AMT-130 показва благоприятни тенденции при cUHDRS, TFC и TMS.
  • Комбинирана унифицирана скала за оценка на болестта на Хънтингтън (cUHDRS): AMT-130 показа благоприятна разлика в cUHDRS от 0,39 пункта на 30 месеца и 1,24 пункта на 18 месеца съответно за ниската и високата доза (изходни стойности: 14,1 при ниската доза и 14,9 при високата доза).
  • Общ функционален капацитет (TFC): AMT-130 показва благоприятна разлика в TFC от 0,95 пункта на 30 месеца при ниската доза и 0,49 пункта на 18 месеца при високата доза (изходни стойности: 11,9 при ниската доза и 12,2 при високата доза).
  • Общ двигателен резултат (TMS): AMT-130 показва благоприятна разлика в TMS от 2,80 точки на 30 месеца при ниската доза и 1,70 точки при високата доза на 18 месеца (изходни стойности: 13,3 при ниската доза и 12,1 при високата доза).

Биомаркери и данни от обемни изображения

 • Лека верига на неврофиламентите (NfL): Средната стойност на CSF NfL за кохортата с ниски дози остава под изходното ниво до 30-ия месец и е 6,6% под изходното ниво. Средната стойност на CSF NfL за кохортата с високи дози също е продължила да намалява и е близо до изходното ниво на 18-ия месец. Тези данни предполагат намаляване на невродегенерацията в сравнение с очакваното увеличение от изходното ниво на CSF NfL въз основа на данните от естествената история. Както се очакваше, при всички пациенти, лекувани с AMT-130, се наблюдава преходно увеличение на CSF NfL, свързано с хирургичната процедура, което достига своя връх приблизително един месец след процедурата и след това намалява. Тези преходни увеличения не са дозозависими.
 • Мутирал протеин на Хънтингтин (mHTT): Тъй като АМТ-130 се прилага директно дълбоко в мозъка, не се смята, че фармакодинамиката на mHTT в CSF е съществено представителна за mHTT в целевите области на мозъка. Средните промени в нивата на mHTT, измерени в пробите от CSF, в сравнение с изходното ниво, продължават да бъдат променливи и повлияни от изходните нива, близки до или под долната граница на количествено определяне.
 • Общ обем на мозъка: Промените в общия обем на мозъка на пациентите, лекувани с AMT-130, са наблюдавани след хирургичната процедура и са с тенденция към намаляване на естествения обем. Обемните промени не изглеждат клинично значими или свързани с продължително увеличаване на невродегенерацията, измерена чрез NfL.

Безопасност и поносимост

АМТ-130 като цяло се понася добре, с управляем профил на безопасност както при по-ниската доза от 6×1012 векторни геноми и по-високата доза от 6×1013 векторни геноми. Най-често срещаните нежелани събития в групите на лечение са свързани с хирургичната процедура.

В кохортата с ниски дози са регистрирани четири сериозни нежелани събития, несвързани с АМТ-130 (следоперативен делириум, голяма депресия, суицидни идеи и епистаксис), шест несвързани с АМТ събития в кохортата с високи дози (болки в гърба, хипотермия, постпроцедурен хематом, синдром след лумбална пункция (n=2), белодробна емболия), и едно нежелано събитие (тромбоза на дълбоките вени) в контролната група. Освен това в кохортата с високи дози има четири сериозни нежелани събития, свързани с АМТ-130 (възпаление на централната нервна система (n=3) и силно главоболие (1), което ретроспективно също се дължи на възпаление на централната нервна система.

Пациентите със симптоматично възпаление на централната нервна система се подобряват с глюкокортикоидни лекарства. Освен това шестима пациенти с високи дози са получили периоперативни стероиди с приложението на АМТ-130, за да се намали рискът от възпаление. 

Следващи стъпки

Въз основа на обещаващите данни от този междинен анализ uniQure предвижда следните следващи стъпки:

 • uniQure започна да записва пациенти в трета кохорта, за да продължи да изследва и двете дози в комбинация с периоперативна имунна супресия, като се фокусира върху оценката на безопасността в близко бъдеще. В тази кохорта ще бъдат лекувани до 12 пациенти, като всички те ще получат AMT-130, използвайки сегашната, утвърдена стереотактична неврохирургична процедура за доставка.
 • През първото тримесечие на 2024 г. uniQure планира да започне регулаторни взаимодействия, за да обсъди данните от САЩ и Европа и потенциалните стратегии за продължаващо разработване на AMT-130.
 • В средата на 2024 г. uniQure очаква да представи още една клинична актуализация от текущите проучвания на фаза I/II на AMT-130, включително допълнителни данни от проследяването на лекуваните пациенти в американските и европейските проучвания.

Информация за конферентен разговор с инвеститорите и уеб излъчване

Ръководството на uniQure ще проведе конферентен разговор с инвеститорите и уебкаст днес, вторник, 19 декември 2023 г., в 8:30 ч. българско време. Събитието ще бъде излъчено по интернет в раздел "Събития и презентации" на уебсайта на uniQure на адрес https://www.uniqure.com/investors-media/events-presentations, а след събитието повторението ще бъде архивирано за 90 дни. Заинтересованите страни, които участват по телефона, трябва да се регистрират, като използват този онлайн формуляр. След като се регистрират за подробностите за набиране, всички участници по телефона ще получат автоматично генериран имейл, съдържащ връзка към номера за набиране, както и личен ПИН код, който да използват за достъп до събитието по телефона. Ако се присъединявате към конферентния разговор, моля, наберете номера 15 минути преди началния час.

За клиничната програма за фаза I/II на AMT-130

Клиничното изпитване на AMT-130 за лечение на болестта на Хънтингтън в САЩ фаза I/II изследва безопасността, поносимостта и сигналите за ефикасност при общо 26 пациенти с ранно проявена болест на Хънтингтън, разделени на кохорта от 10 пациенти с ниска доза, последвана от кохорта от 16 пациенти с висока доза; пациентите са рандомизирани за лечение с AMT-130 или имитираща (привидна) операция. Многоцентровото изпитване се състои от 12-месечен период на сляпо основно проучване, последван от несляпо дългосрочно проследяване в продължение на пет години. Общо 16 пациенти в клиничното изпитване са рандомизирани за лечение и получават еднократно приложение на AMT-130 чрез MRI-управлявано, конвективно стереотактично неврохирургично доставяне директно в стриатума (каудат и путамен). Допълнителни четирима контролни пациенти от кохортата с високи дози са преминали на лечение. Допълнителна информация е достъпна на www.clinicaltrials.gov (NCT04120493).

Европейското открито проучване на фаза Ib/II на AMT-130 включва 13 пациенти с ранно проявено заболяване на Хънтингтън в две дозови кохорти: кохорта с ниска доза от шест пациенти и кохорта с висока доза от седем пациенти. Заедно с проучването в САЩ, европейското проучване има за цел да установи безопасността, да докаже концепцията и оптималната доза на AMT-130, която да бъде използвана за развитие във фаза III или за потвърждаващо проучване, ако е възможно да се използва ускорен път за регистрация. 

AMT-130 е първата клинична програма на uniQure, насочена към ЦНС и включваща патентованата miQURE® платформа.

За болестта на Хънтингтън

Болестта на Хънтингтън е рядко наследствено невродегенеративно заболяване, което води до двигателни симптоми, включително хорея, поведенчески аномалии и когнитивен упадък, водещи до прогресивно физическо и психическо влошаване. Заболяването е автозомно-доминантно състояние с причиняващо заболяването разширение на CAG повторението в първия екзон на гена на Хънтингтън, което води до производството и натрупването на анормален протеин в мозъка. Въпреки ясната етиология на болестта на Хънтингтън, понастоящем няма одобрени терапии за забавяне на началото или за забавяне на прогресията на болестта.

За uniQure

uniQure изпълнява обещанието за генна терапия - единични лечения с потенциално лечебни резултати. Неотдавнашните одобрения на генната терапия на uniQure за хемофилия В - историческо постижение, основано на повече от десетилетие изследвания и клинични разработки - представляват важен етап в областта на геномната медицина и поставят началото на нов подход за лечение на пациентите, живеещи с хемофилия. uniQure сега използва своята модулна и утвърдена технологична платформа, за да развие тръбопровод на патентовани генни терапии за лечение на пациенти с болест на Хънтингтън, рефрактерна епилепсия на темпоралния лоб, АЛС, болест на Фабри и други тежки заболявания. www.uniQure.com

uniQure Прогнозни изявления

Това съобщение за пресата съдържа изявления за бъдещето по смисъла на раздел 27А от Закона за ценните книжа от 1933 г., както е изменен, и раздел 21Е от Закона за обмен на ценни книжа от 1934 г., както е изменен. Всички изявления, различни от изявленията за исторически факти, са изявления за бъдещето, които често се обозначават с термини като "очаквам", "вярвам", "бих могъл", "установявам", "оценявам", "очаквам", "цел", "възнамерявам", "очаквам", "може би", "планирам", "потенциален", "предвиждам", "проект", "търся", "трябва", "ще", "ще" и подобни изрази, както и отрицателните стойности на тези термини. Изявленията за бъдещето се основават на убежденията и предположенията на ръководството и на информацията, с която то разполага само към датата на това съобщение за пресата. Примерите за тези прогнозни изявления включват, но не се ограничават до, изявления относно: потенциалните клинични и функционални ефекти на АМТ-130, включително като важна възможност за лечение на пациенти с болестта на Хънтингтън; плановете на компанията да продължи клиничната разработка на АМТ-130 и да започне взаимодействие с регулаторните органи; потенциала за ускорени регулаторни пътища; използването от компанията на кохорта с естествена история като база за сравнение по отношение на ефикасността на AMT-130; плановете на компанията за записване по отношение на третата кохорта, изследваща AMT-130 в комбинация с периоперативно имунно потискане; полезността на mHTT или NfL в CSF като ефективен биомаркер; и плановете на компанията за по-нататъшни клинични актуализации. Действителните резултати на uniQure могат да се различават съществено от тези, очаквани в тези прогнозни изявления, по много причини. Тези рискове и несигурности включват, наред с другото: рискове, свързани с клиничните изпитвания на АМТ-130 във фаза I/ll на компанията, включително риска, че тези изпитвания няма да могат да демонстрират данни за ефикасност, достатъчни за подкрепа на по-нататъшно клинично развитие, и риска, че междинните данни от изпитванията може да не са предсказващи за по-късните данни; рискове, свързани с финансовото състояние и цената на акциите на компанията, включително способността на компанията да набере достатъчно капитал за подкрепа на по-нататъшното развитие на клиничните програми на компанията, както е необходимо и при приемливи условия; рискове, свързани с разчитането на дружеството на трети страни за провеждане, надзор и мониторинг на предклиничните изследвания и клиничните изпитвания и за производство на компоненти на лекарствения продукт, включително клиничните изпитвания на AMT-130; и способността на дружеството да получи, поддържа и защитава своята интелектуална собственост. Тези рискове и несигурности са описани по-подробно под заглавието "Рискови фактори" в периодичните отчети на uniQure, подавани до Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC), включително в годишния отчет по формуляр 10-K, подаден до SEC на 27 февруари 2023 г., в тримесечните отчети по формуляр 10-Q, подадени до SEC на 9 май 2023 г., 1 август 2023 г. и 7 ноември 2023 г., както и в други отчети, които компанията периодично подава до SEC. Като се имат предвид тези рискове, несигурности и други фактори, не трябва да се доверявате прекомерно на тези изявления за бъдещето и, освен ако не се изисква от закона, uniQure не поема задължение да актуализира тези изявления за бъдещето, дори ако в бъдеще се появи нова информация.


0 Коментара

Вашият коментар

Заместител на аватар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BGBulgarian