SPOLEČNOST ANNEXON BIOSCIENCES OZNÁMILA VÝSLEDKY KLINICKÉ STUDIE FÁZE 2, KTERÁ PROKÁZALA, ŽE INHIBICE KLASICKÉHO KOMPLEMENTU V PŘEDNÍ ČÁSTI ŘETĚZCE JE SPOJENA S KLINICKÝM PŘÍNOSEM U HUNTINGTONOVY CHOROBY

Dne 7. června oznámila společnost Annexon, která je biofarmaceutickou společností v klinické fázi vývoje nové třídy léčivých přípravků pro pacienty s klasickými autoimunitními, neurodegenerativními a oftalmologickými poruchami zprostředkovanými komplementem, slibné konečné údaje z otevřené fáze 2 klinického hodnocení přípravku ANX005 u pacientů s Huntingtonovou chorobou (HD).

"Huntingtonova choroba je zničující onemocnění, které nelze vyléčit ani není k dispozici schválená léčba modifikující průběh nemoci," uvedl Edward Wild, FRCP, Ph.D., profesor neurologie na University College London, konzultant neurologie v Národní nemocnici pro neurologii a neurochirurgii na londýnském Queen Square a zástupce ředitele Centra UCL pro Huntingtonovu chorobu. "Zjevná pokračující stabilizace klinických funkcí po dobu devíti měsíců je pozoruhodná a u progresivního onemocnění, jako je HD, se obecně neočekává. Navíc důkaz trvalého zlepšení pozorovaného u pacientů se zvýšenou výchozí aktivitou komplementu spolu s profilem přínosu a rizika, který ANX005 prokázal v průběhu devítiměsíční studie, podtrhují potenciál inhibice komplementu jako slibného terapeutického mechanismu pro toto obtížné onemocnění."

ANX005 Fáze 2 Cílové zapojení, účinnost a výsledky biomarkerů
Ve fázi 2 multicentrické otevřené klinické studie se hodnotil ANX005 podávaný intravenózně po dobu šesti měsíců u pacientů s časnou manifestní HD nebo s rizikem jejího vzniku, po níž následovalo tříměsíční období sledování. Primárními cílovými ukazateli studie byly bezpečnost a snášenlivost přípravku ANX005, farmakokinetika (PK) přípravku ANX005 měřená pomocí sérových a CSF koncentrací a farmakodynamické účinky (PD) měřené pomocí sérových a CSF koncentrací C1q, C4a a NfL. Do studie bylo zařazeno celkem 28 pacientů, z nichž 23 dokončilo šestiměsíční léčbu i následné tříměsíční období sledování. Dnes oznámené výsledky 2. fáze zahrnují údaje o účinnosti měřené pomocí Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale (cUHDRS) a Total Functional Capacity (TFC), údaje o PK a PD a NfL u těchto 23 pacientů a údaje o bezpečnosti u všech 28 zařazených pacientů.

Konečné údaje ukázaly:

 • Léčba přípravkem ANX005 vedla k úplnému a trvalému postižení cíle C1q v séru i mozkomíšním moku po celou dobu léčby i po dobu sledování.
 • Po celých devět měsíců trvání studie byla progrese onemocnění v celkové populaci pacientů s HD stabilizovaná, což bylo hodnoceno jak podle cUHDRS, tak podle TFC, dvou základních klinických měřítek pro HD.
  • Naproti tomu publikované údaje o přirozeném průběhu onemocnění ukazují, že u pacientů s HD se očekává zhoršení stavu po dobu devíti měsíců, jak jejich onemocnění postupuje.
 • Pacienti s HD s vyšší výchozí aktivitou komplementu, měřenou zvýšenou hladinou C4a v mozkomíšním moku, vykazovali rychlý klinický přínos, hodnocený jak podle cUHDRS, tak podle TFC, který se udržel po celých devět měsíců studie.
  • Zlepšení cUHDRS a TFC u pacientů s HD s vyšší výchozí komplementací bylo patrné šest týdnů po zahájení dávkování a udrželo se po dobu devíti měsíců během léčby a následného sledování.
 • Hladiny NfL v plazmě a mozkomíšním moku zůstaly během devítiměsíční studie obecně konzistentní a byly srovnatelné s hladinami NfL popsanými v publikovaných údajích o přirozeném průběhu u pacientů s HD.1
  • Publikované údaje naznačují, že u pomalu progredujících neurodegenerativních onemocnění, jako je HD, je úbytek synapsí spojen s postupným funkčním úpadkem a předchází úbytku neuronů.2 a zvýšení NfL, biomarkeru ztráty neuronů.3 

Výsledky 2. fáze bezpečnosti ANX005
ANX005 byl v průběhu studie obecně dobře snášen, přičemž výsledky bezpečnosti se oproti předchozímu období nezměnily. průběžná zjištění již dříve informoval. ANX005 byl dosud hodnocen a obecně dobře tolerován ve studiích, do kterých bylo zařazeno více než 170 pacientů s různými indikacemi.

Výsledky klinické studie fáze 2 u HD ukázaly (n=28):

 • Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly přechodné reakce související s první dávkou infuze.
 • Nebyl zaznamenán žádný případ závažné infekce a během studie nedošlo k žádnému úmrtí.
 • Pět pacientů léčbu přípravkem ANX005 přerušilo, z toho dva případy nesouvisely s léčbou. Tři případy přerušení léčby byly označeny za potenciálně související s lékem a všechny tři případy se po ukončení léčby přípravkem ANX005 zlepšily nebo ustoupily:
  • Byly hlášeny celkem dva případy SAE související s léčivem: jeden případ systémového lupus erythematodes, který zcela vymizel po ukončení podávání, a jeden případ idiopatické pneumonitidy (neinfekční), který se zlepšil po ukončení podávání.
  • U jednoho pacienta se vyskytl nežádoucí účinek v podobě hemolytické anémie, který zůstal asymptomatický a po ukončení podávání zcela vymizel.
  • Všechny tři případy byly pozorovány u pacientů se zvýšenými titry antinukleárních protilátek (ANA) na počátku léčby. U žádného pacienta s normálními titry ANA na počátku studie se nevyskytl SAE, nevyskytly se u něj autoimunitní komplikace ani nedošlo k přerušení studie.

"Tyto konečné údaje o přípravku ANX005 nás velmi povzbuzují a poskytují nám významné informace o mechanismu účinku u chronického neurodegenerativního onemocnění, kde je role klasického komplementu dobře popsána," poznamenal Douglas Love, Esq., prezident a výkonný ředitel společnosti Annexon. "Souhrn údajů, včetně silné a trvalé inhibice C1q, jasného dopadu na klinické výsledky a příznivých výsledků v oblasti bezpečnosti, silně podporuje potenciál přípravku ANX005 pro léčbu pacientů s HD. Zvláště nás povzbuzuje, že pacienti s vyšší aktivitou komplementu mohou s větší pravděpodobností reagovat na anti-C1q terapii. Na základě těchto výsledků se těšíme na spolupráci s regulačními orgány, abychom posoudili možnost dobře kontrolované studie u HD s využitím mechanisticky přesvědčivého přístupu precizní medicíny. Naším posláním je poskytovat pacientům léčbu, která mění pravidla hry, a tyto údaje nás posunují o důležitý krok blíže k dosažení našeho cíle."


0 komentářů

Napsat komentář

Zástupce avatara

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

cs_CZCzech
Přeskočit na obsah