SPOLOČNOSŤ ANNEXON BIOSCIENCES OZNÁMILA VÝSLEDKY KLINICKÉHO SKÚŠANIA FÁZY 2, KTORÉ PREUKÁZALI, ŽE INHIBÍCIA KLASICKÉHO KOMPLEMENTU V PREDCHÁDZAJÚCOM PRÚDE JE SPOJENÁ S KLINICKÝM PRÍNOSOM PRI HUNTINGTONOVEJ CHOROBE

Spoločnosť Annexon, ktorá je biofarmaceutickou spoločnosťou v klinickej fáze vývoja novej triedy liekov pre pacientov s klasickými autoimunitnými, neurodegeneratívnymi a oftalmologickými poruchami sprostredkovanými komplementom, dnes 7. júna oznámila sľubné konečné údaje z otvoreného klinického skúšania ANX005 vo fáze 2 u pacientov s Huntingtonovou chorobou (HD).

"Huntingtonova choroba je zničujúce ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť ani nie je k dispozícii schválená liečba modifikujúca ochorenie," povedal Edward Wild, FRCP, PhD, profesor neurológie na University College London, konzultant neurológie v Národnej nemocnici pre neurológiu a neurochirurgiu na Queen Square v Londýne a zástupca riaditeľa Centra UCL pre Huntingtonovu chorobu. "Zjavná pokračujúca stabilizácia klinických funkcií počas deviatich mesiacov je pozoruhodná a vo všeobecnosti sa pri progresívnom ochorení, akým je HD, neočakáva. Okrem toho dôkaz o trvalom zlepšení pozorovanom u pacientov so zvýšenou východiskovou aktivitou komplementu spolu s profilom prínosu a rizika, ktorý ANX005 preukázal v deväťmesačnej štúdii, podčiarkuje potenciál inhibície komplementu ako sľubného terapeutického mechanizmu pre toto ťažké ochorenie."

ANX005 Fáza 2, výsledky cieľového zapojenia, účinnosti a biomarkerov
Vo fáze 2 multicentrickej otvorenej klinickej štúdie sa hodnotilo intravenózne podávanie ANX005 počas šesťmesačného dávkovacieho obdobia u pacientov s včasnou manifestnou HD alebo s rizikom jej vzniku, po ktorom nasledovalo trojmesačné obdobie sledovania. Primárnymi výslednými ukazovateľmi štúdie boli bezpečnosť a znášanlivosť ANX005; farmakokinetika (PK) ANX005 meraná koncentráciami v sére a CSF; a farmakodynamické účinky (PD) merané koncentráciami C1q, C4a a NfL v sére a CSF. Do štúdie bolo zaradených celkovo 28 pacientov, z ktorých 23 dokončilo šesťmesačnú liečbu aj následné trojmesačné sledovanie. Dnes oznámené výsledky 2. fázy zahŕňajú údaje o účinnosti merané pomocou Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale (cUHDRS) a Total Functional Capacity (TFC), údaje o PK a PD a NfL pre týchto 23 pacientov a údaje o bezpečnosti pre všetkých 28 zaradených pacientov.

Konečné údaje ukázali:

 • Liečba liekom ANX005 viedla k úplnému a trvalému cieľovému zapojeniu C1q v sére aj CSF počas celého obdobia liečby a aj počas obdobia sledovania
 • Progresia ochorenia bola v celkovej populácii pacientov s HD stabilizovaná počas celých deviatich mesiacov štúdie, ako sa hodnotilo podľa cUHDRS a TFC, dvoch základných klinických meracích stupníc pre HD
  • Naproti tomu publikované údaje o prirodzenom priebehu ochorenia ukazujú, že u pacientov s HD sa očakáva pokles v priebehu deviatich mesiacov, keď ich ochorenie postupuje
 • Pacienti s HD s vyššou východiskovou aktivitou komplementu, meranou zvýšenou hladinou C4a v CSF, vykazovali rýchly klinický prínos, hodnotený podľa cUHDRS aj TFC, ktorý sa udržal počas celých deviatich mesiacov štúdie.
  • Zlepšenie cUHDRS a TFC u pacientov s HD s vyšším východiskovým komplementom bolo zjavné šesť týždňov po začatí podávania dávky a udržalo sa počas deviatich mesiacov počas liečby a sledovania.
 • Hladiny NfL v plazme a CSF zostali vo všeobecnosti konzistentné počas deväťmesačnej štúdie a boli porovnateľné s hladinami NfL opísanými v publikovaných údajoch o prirodzenom priebehu u pacientov s HD1
  • Publikované údaje naznačujú, že pri pomaly postupujúcich neurodegeneratívnych ochoreniach, ako je HD, je strata synapsií spojená s postupným funkčným úpadkom a predchádza strate neurónov.2 a zvýšenie NfL, biomarkera straty neurónov3 

Výsledky 2. fázy bezpečnosti ANX005
ANX005 bol vo všeobecnosti dobre tolerovaný počas celého skúšania, bez zmeny výsledkov bezpečnosti oproti priebežné zistenia už predtým informoval. Doteraz bol ANX005 hodnotený a všeobecne dobre tolerovaný v štúdiách, do ktorých bolo zaradených viac ako 170 pacientov s rôznymi indikáciami.

Zistenia z klinickej štúdie fázy 2 u HD ukázali (n=28):

 • Najčastejšie hlásenými nežiaducimi udalosťami boli prechodné reakcie súvisiace s prvou dávkou infúzie
 • Neboli zaznamenané žiadne prípady závažnej infekcie a počas štúdie nedošlo k žiadnemu úmrtiu.
 • Päť pacientov ukončilo liečbu liekom ANX005, pričom dvaja z nich nesúviseli s liečbou. Tri prerušenia liečby boli označené za potenciálne súvisiace s liekom a všetky tri prípady sa zlepšili alebo ustúpili po ukončení liečby liekom ANX005:
  • Celkovo boli hlásené dva prípady SAE súvisiace s liekom: jeden prípad systémového lupus erythematosus, ktorý úplne vymizol po ukončení podávania, a jeden prípad idiopatickej pneumonitídy (neinfekčnej), ktorý sa zlepšil po ukončení podávania.
  • U jedného pacienta sa vyskytol nežiaduci účinok hemolytickej anémie, ktorý zostal asymptomatický a úplne vymizol po ukončení podávania dávky
  • Všetky tri prípady boli pozorované u pacientov so zvýšenými titrami antinukleárnych protilátok (ANA) na začiatku liečby. U žiadneho pacienta s normálnymi titrami ANA na začiatku štúdie sa nevyskytol SAE, nevyskytli sa u neho autoimunitné komplikácie ani neukončil štúdiu.

"Tieto konečné údaje s liekom ANX005 nás veľmi povzbudili, pretože poskytujú významný pohľad na náš mechanizmus účinku pri chronickom neurodegeneratívnom ochorení, pri ktorom bola úloha klasického komplementu dobre charakterizovaná," poznamenal Douglas Love, Esq., prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Annexon. "Súhrn údajov, vrátane silnej a trvalej inhibície C1q, jasného vplyvu na klinické výsledky a priaznivých výsledkov v oblasti bezpečnosti, silne podporuje potenciál lieku ANX005 na liečbu pacientov s HD. Obzvlášť nás teší, že pacienti s vyššou aktivitou komplementu môžu s väčšou pravdepodobnosťou reagovať na anti-C1q liečbu. Na základe týchto výsledkov sa tešíme na spoluprácu s regulačnými orgánmi s cieľom posúdiť možnosť dobre kontrolovanej štúdie pri HD s využitím mechanicky presvedčivého prístupu presnej medicíny. Naším poslaním je poskytovať pacientom liečbu, ktorá mení pravidlá hry, a tieto údaje nás posúvajú o dôležitý krok bližšie k dosiahnutiu nášho cieľa."


0 Komentáre

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak