ANNEXON BIOSCIENCES RAPPORTERAR RESULTAT FRÅN KLINISK FAS 2-STUDIE SOM VISAR ATT KLASSISK KOMPLEMENTHÄMNING I UPPSTRÖMSLED ÄR ASSOCIERAD MED KLINISK NYTTA VID HUNTINGTONS SJUKDOM.

Annexon, som är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar en ny klass av läkemedel för patienter med klassiska komplementmedierade autoimmuna, neurodegenerativa och oftalmiska sjukdomar, tillkännagav idag den 7 juni lovande slutdata från sin öppna kliniska fas 2-studie av ANX005 i patienter med Huntingtons sjukdom (HD).

"Huntingtons sjukdom är en förödande sjukdom som inte kan botas och som inte heller har några godkända behandlingar som modifierar sjukdomen", säger Edward Wild, FRCP, Ph.D., professor i neurologi vid University College London, neurologkonsult vid National Hospital for Neurology and Neurosurgery på Queen Square i London och biträdande chef för UCL Huntington's Disease Centre. "Den uppenbara fortsatta stabiliseringen av den kliniska funktionen under nio månader är anmärkningsvärd och förväntas i allmänhet inte i en progressiv sjukdom som HD. Dessutom understryker bevisen på en ihållande förbättring som observerats hos patienter med förhöjd baslinjekomplementaktivitet tillsammans med den nytta-riskprofil som ANX005 visat genom studien på nio månader potentialen för komplementhämning som en lovande terapeutisk mekanism för denna svåra sjukdom."

Resultat av fas 2 av ANX005:s målinriktning, effekt och biomarkörer
I den öppna kliniska fas 2-studien med flera centra utvärderades ANX005 som administrerades intravenöst under en doseringsperiod på sex månader hos patienter med, eller med risk för, tidig manifest HD, följt av en uppföljningsperiod på tre månader. Studiens primära resultatmått var säkerhet och tolerabilitet för ANX005, ANX005:s farmakokinetik (PK), mätt genom serum- och CSF-koncentrationer, och farmakodynamiska (PD) effekter, mätt genom C1q-, C4a- och NfL-serum- och CSF-koncentrationer. I studien ingick totalt 28 patienter, varav 23 fullföljde både sex månaders behandling och den efterföljande uppföljningsperioden på tre månader. De fas 2-resultat som rapporteras idag inkluderar effektdata som mäts med Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale (cUHDRS) och Total Functional Capacity (TFC), PK- och PD-data och NfL för dessa 23 patienter samt säkerhetsdata för alla 28 patienter som rekryterats.

De slutliga uppgifterna visade:

 • Behandling med ANX005 ledde till fullständig och varaktig målinriktning av C1q i både serum och CSF under hela behandlingsperioden och långt in i uppföljningsperioden.
 • Sjukdomsutvecklingen stabiliserades i den totala HD-patientpopulationen under hela studiens nio månader, enligt bedömning av både cUHDRS och TFC, de två primära kliniska mätskalorna för HD.
  • Däremot visar publicerade uppgifter om naturalhistoria att HD-patienter förväntas uppleva en försämring under nio månader när sjukdomen fortskrider.
 • HD-patienter med högre baslinjekomplementaktivitet, mätt som förhöjda nivåer av C4a i CSF, uppvisade en snabb klinisk fördel, bedömd av både cUHDRS och TFC, som var bestående under hela studiens nio månader.
  • Förbättring av cUHDRS och TFC hos HD-patienter med högre baslinjekomplement var uppenbar sex veckor efter doseringsstart och bibehölls under nio månader under behandlings- och uppföljningsperioderna.
 • NfL-nivåerna i plasma och CSF förblev generellt sett konsekventa under de nio månaderna och var jämförbara med NfL-nivåerna som beskrivs i publicerade uppgifter om HD-patienters naturliga utveckling.1
  • Publicerade data tyder på att synapsförlusten vid långsamt progressiva neurodegenerativa sjukdomar som HD är förknippad med en progressiv funktionsnedsättning och föregår förlusten av neuroner.2 och ökning av NfL, en biomarkör för neuronal förlust.3 

Resultat av fas 2 av ANX005:s säkerhetsresultat
ANX005 tolererades generellt sett väl under hela studien, utan någon förändring i säkerhetsresultaten från preliminära resultat tidigare rapporterat. Hittills har ANX005 utvärderats och generellt sett tolererats väl i prövningar med mer än 170 patienter med flera olika indikationer.

Resultaten från den kliniska fas 2-studien på HD visade (n=28):

 • Övergående infusionsrelaterade reaktioner i samband med den första dosen var de vanligaste rapporterade biverkningarna (AE).
 • Inga fall av allvarlig infektion observerades och inga dödsfall inträffade under studien.
 • Fem patienter avbröt behandlingen med ANX005, varav två var orelaterade till behandlingen. Tre avbrott fastställdes vara potentiellt läkemedelsrelaterade, och alla tre fallen förbättrades eller försvann efter att ANX005-behandlingen avbrutits:
  • Totalt rapporterades två läkemedelsrelaterade SAE: en händelse av systemisk lupus erythematosus, som helt försvann efter avslutad dosering, och en händelse av idiopatisk pneumonit (icke-infektiös), som förbättrades efter avslutad dosering.
  • En patient upplevde en biverkning i form av hemolytisk anemi som förblev asymptomatisk och försvann helt efter avslutad dosering.
  • Alla tre fallen observerades hos patienter med förhöjda titrar av antinukleära antikroppar (ANA) vid baslinjen. Ingen patient med normala ANA-titrar vid baslinjen utvecklade en SAE, upplevde autoimmunassocierade komplikationer eller avbröt studien.

"Vi är mycket uppmuntrade av dessa slutliga data med ANX005, som ger viktiga insikter i vår verkningsmekanism för en kronisk neurodegenerativ sjukdom där den klassiska komplements roll är välkaraktäriserad", kommenterade Douglas Love, Esq., VD och koncernchef för Annexon. "Alla data, inklusive robust och uthållig C1q-hämning, tydlig inverkan på kliniska resultat och gynnsamma säkerhetsresultat som observerats, stöder starkt potentialen för ANX005 att behandla patienter med HD. Vi är särskilt uppmuntrade av att patienter med högre komplementaktivitet kan vara mer benägna att svara på anti-C1q-behandling. Baserat på dessa resultat ser vi fram emot att samarbeta med tillsynsmyndigheter för att utvärdera möjligheten till en välkontrollerad prövning i HD som utnyttjar en mekanistiskt övertygande precisionsmedicinsk strategi. Vårt uppdrag är att leverera spelförändrande behandlingar till patienterna, och dessa data för oss ett viktigt steg närmare vårt mål."


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish
Hoppa till innehåll