A B      C      D E F      G      H      I      J      K      L      M 

N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z

C

中国 

中国高清电视协会--飞信子高清电视协会

电子邮件。 mamapapa520@hotmail.com

网站。 hdcare.org.cn

I

印度 

印度亨廷顿病协会

电子邮件。 admin@hdsi.in

网站。 https://www.hdsi.in/

ǞǞǞ 

以色列亨廷顿氏病协会

电子邮件。 niradn@012.net.il

网站。 www.huntington.org.il

J

日本 

日本亨廷顿氏症网络 

电子邮件。 jhdn@mbd.nifty.com

网站。 www.jhdn.org

O

阿曼 

奥曼亨廷顿病协会

电子邮件。 info@hdom.org

网站。 www.hdom.org

P

巴基斯坦 

巴基斯坦亨廷顿病护理和治疗协会

电子邮件。 homeodockent@yahoo.com

R

俄罗斯 

菲律宾人

电子邮件。 orpha15@orphanpeople.ru

网站。 www.orphanpeople.ru

S

韩国 

韩国亨廷顿氏病协会

电子邮件。 spon13@gmail.com

网站。 www.huntington.co.kr

T

土耳其 

火鸡亨廷顿协会

电子邮件。 info@turkiyehuntingtondernegi.co

网站。 www.turkiyehuntingtondernegi.com

zh_CNChinese